REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
Jiří Brabec
se sídlem Na návsi 118, 66461 Opatovice
identifikační číslo: 62170058

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese woodinsider.cz

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jiří Brabec, IČ 62170058, se sídlem Na návsi 118, 66461 Opatovice a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2 Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.4 Záruka na zboží prodávané prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legilativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Přijetí reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list.

1.5 U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Místem uplatnění reklamace je adresa sídla provozovatele. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí být na něm patrny žádné známky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po doručení a kontrole zboží bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na zákazníkem uvedené číslo účtu, popř. v hotovosti prostřednictvím poštovní složenky či jinak dle vzájemné dohody.

2 DÉLKA ZÁRUKY

2.1 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

2.2 Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

2.3 Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.4 U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace(at)boukal.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.3 Místem pro uplatnění reklamace je Jiří Brabec., Na návsi 118, 66461 Opatovice. Kupující může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou). Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

3.4 Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu a vypsat níže uvedený formulář, který je ke stažení, s podrobným popisem závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.5 Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.6Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (pdf)

3.7 Záruka zaniká v těchto případech:

  • Údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na štítku stroje
  • Výrobek nelze dle záručního listu identifikovat
  • Výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, byl užíván pro jiné účely nebo v jiných podmínkách než je obvyklé
  • Zásahem do výrobku včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem ( např. výměna či úpravy přívodních kabelů)
  • Výrobek byl mechanicky poškozen - např. pádem nebo úderem
  • Poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí
  • Poškození výrobku vinou uživatele např. použití nevhodného příslušenství, přetížením, nebo byla-li zanedbána péče či běžná údržba o výrobek
  • Byl-li stroj používán dále i po projevující se závadě
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jejím obvyklým úžíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, těsnění a pod.)

3.8 Stroj musí být k záruční opravě předán v čistém stavu. Čištění stroje nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. pokud bude stroj znečištěn, vyhrazuje si distributor právo na fakturaci prací spojených s vyčistěním stroje. Pokud bude stroj znečištěn, vyhrazuje si distributor právo na fakturaci prací spojených s vyčistěním stroje.

4 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě, že reklamaci uplatnil kupující jako podnikající fyzická či právnická osoba, neužije se pro vyřízení reklamace lhůta 30 dní, prodávající se však zavazuje vyřešit reklamaci v nejbližším možném termínu.

5 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

5.1 Tento reklamační řád je platný od 1. 4. 2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Formulář pro uplatnění reklamace lze stáhnot ZDE